Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

BX PRO за фирми с производство по индивидуални поръчки

Управление на предприятията с производство по индивидуални поръчки е много сложна дейност. Комплексните и взаимни връзки на изискванията на клиентите, инженерното проектиране, снабдяването, управлението на проекта и планирането на ресурсите представляват голямо предизвикателство за всички предприятия, които се занимават с производство по индивидуални поръчки. Освен това е необходимо да има пряк и незабавен достъп до голямо количество данни. Интегрираното управление и координация на бизнес процеси с BX PRO значително повишава доходността на функционирането, по-доброто използване на ресурсите, а едновременно с това намалява срока на доставката, възникването на грешките и необходимостта от извънредния труд. Повечето предприятия с производство по индивидуални поръчки до ден днешен не използват интегрирана система, а работят с отделни таблици, програми за планиране и счетоводство, както и на хартия. Една обща система за управление на предприятията даже и със значителни индивидуални развития не е съвсем подходяща за тази цел. Общото планиране на потребността от материали на ниво предприятие не е подходящо за индивидуалните процеси. Непременно трябва да се избере вариант без компромиси, едно решение, което напълно отговаря на изискванията на предприятията с производство по индивидуални поръчки. Това осъществява BX PRO за преприятията.

BX PRO поддържа планирането, изготвянето на график и проследяването на индивидуалните производствени процеси, потребността от материалите и капацитета на ресурсите. Това осигурява производството да се реализира в срок и в рамките на планираните раходи. Комбинацията от BX PRO и SAP Business One предлага обширно решение и освен гореизложеното съдържа и следните функции: CRM, логистика, отчитане на разходите за труд, счетоводство, отчитане на изразходваното време, изготвяне на график за фактуриране. BX PRO предлага всичко това като единен продукт, с консистентен потребителски интерфейс, интегрирано в системата на SAP Business One, което означава по-кратка продължителност на производствения цикъл, по-голяма печалба, по-добро използване на ресурсите и не на последно място по-малко стрес.

BX PRO и SAP Business One

BX PRO и SAP Business One предлагат цялостна информационна система за предприятията, които в една или по-голяма част изпълняват дейност по проекти. BX PRO е проектирано специфично за техните изисквания. Резултатът е едно гъвкаво и тясно интегрирано решение, което съвършено е адаптирано към потребностите на предприятията, които работят по проекти. BX PRO е напълно подходяща за предприятията от различните отрасли, тъй като отлично може да се прилага и в предприятията, работещи „в смесен режим“ (само частично по проекти). Всъщност предприятията, работещи в смесен режим, са много разпространени, а и за тях BX PRO/SAP Business One също е абсолютно подходящо. Предприятията, комбиниращи дейности по търговия, услуги, производство и проекти, също имат нужда от система, която осигурява обширна функционалност, интегрирана е и се използва лесно.

Планиране и изготвяне на график на процеси за производство по индивидуални поръчки

Графичната диаграма на последователностите на проекта (диаграма на Гант) осигурява едновременен достъп до потребностите от ресурси и материали. Поръчките на материалите са свързани с отделните производствени дейности и се виждат директно на диаграмата на проекта.  

Планиране на капацитета на ресурсите

При интерактивното, графично планиране на капацитета дейностите и потребностите от ресурси на проекта могат да бъдат разпределени към ресурсите на предприятието (отдели, служители и машини) по метода на плъзгане и пускане.

Управление на оферти и пласмент

Ефективността на изготвянето на офертите и управлението на проектите може значително да се повишава в процесите на пласмент. В офертите могат да бъдат определени по-точни срокове, тъй като по диаграмата на проекта веднага се вижда натовареността на машините и работещите.

Отчитане на разходите за труд

Директно се виждат очакваната печалба, планираните и действителните разходи, както и данните от незавършеното производство. Подробните данни на дейностите, материалите и работещите могат да се проверят с едно кликване. Състоянието и напредъка по изпълнението на проекта, както и течащите в момента процеси се виждат според актуалните данни.

Счетоводство и фактуриране

Издаването на фактурите може да бъде планирано с авансови фактури, респ. съгласно напредъка по изпълнението на проекта. Фактурите могат да бъдат разпределени към етапи, дейности или конкретни дати.

Отчитане на изразходваното време

Информациите за разходите и изпълнението, свързани с (одбрените) отчети за изразходваното време веднага се появяват в бюджета на проекта и по диаграмата на проекта. Данните за изразходваното време могат да бъдат въведени и от отдалечен интерфейс по интернет, както и с мобилни средства.

Снабдяване, производство и управление на наличностите

С изтънчените функции за планиране на потребността от материалите, производство и снабдяване потребностите от материали могат да бъдат разпределени към проектна дейност или етапи, което разрешава подходящо планиране на времето за снабдяване  с материали, както и производството. Поддържа се както снабдяването, свързано директно с проекта, така и снабдяването на повече складове.

Финансова администрация

Интегрираната финансова администрация получава основните данни от транзакциите на свързаните реални процеси.Финансовите информации могат да бъдат извличани гъвкаво и обширно.

Управление на връзките с клиентите (CRM)

За отделите „Продажби“, „Маркетинг“ и „Услуги“ на разположение са многостранна CRM функционалност с управление на бизнес възможностите и единна централна база данни. Единната база данни на клиентите е напълно интегрирана с данните на офертите и поръчките, както и на свързаните основни данни.

Nyomtatás